Aktualności

Nabór na stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zarządzie Dróg

Data dodania: 24 listopad 2017, Piątek / Ilość wyświetleń: 577
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w dziale inwestycji i uzgodnień.

DYREKTOR POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NOWYM TARGU
z siedzibą pod adresem: 34-400 NOWY TARG, UL. SZPITALNA 14

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W DZIALE INWESTYCJI I UZGODNIEŃ

STANOWISKO: INSPEKTOR DS. INWESTYCJI I UZGODNIEŃ

1.Liczba etatów, wymiar czasu pracy: jeden etat w pełnym wymiarze czasu pracy
2.Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
3.Wymagania niezbędne (formalne):
1)spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.),
2)wykształcenie wyższe techniczne i co najmniej 2-letni staż pracy,
3)co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z realizacją robót budowlanych i/lub projektowaniem obiektów budowlanych i/lub pracą w podmiotach zarządzających drogami lub infrastrukturą budowlaną

Uwaga:osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

4.Pozostałe wymagania niezbędne:
1)znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, projektowania i budowy obiektów budowlanych oraz nabywania nieruchomości na potrzeby zarządzania drogami, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
2)znajomość zasad kosztorysowania,
3)znajomość zasad prowadzenia ewidencji gruntów i budynków,
4)znajomość programów pakietu MS Office,
5)prawo jazdy kat. B,
6)odpowiedzialność, obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole,
7)gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Uwaga:wynik postępowania to łączny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, ewentualnego testu i analizy dokumentów sprawdzających spełnianie powyższych wymagań.

5.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1)opiniowanie rozwiązań technicznych w zakresie przygotowywania i uzgadniania zadań inwestycyjnych,
2)pełnienie nadzoru nad prawidłowym wykonaniem przez innych zarządców dróg robót budowlanych, w zakresie zadań przekazanych przez Powiat,
3)pełnienie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych, dla których inwestorem jest PZD, w tym w szczególności:
a)przygotowywanie specyfikacji technicznych i programów funkcjonalno-użytkowych,
b)sporządzanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich,
c)koordynowanie i prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z przebiegiem procesu inwestycyjnego,
d)sporządzanie harmonogramów rzeczowo-finansowych inwestycji oraz kontrola ich prawidłowej realizacji przez wykonawcę robót budowlanych i zewnętrzny nadzór inwestorski,
e)zapewnienie prawidłowego rozliczenia robót i wykonania wymogów formalnych wynikających z umów z jednostkami samorządu terytorialnego,
f)koordynacja wykonywania lub wykonywanie innych obowiązków inwestora określonych odrębnymi przepisami,
4)wykonywanie innych czynności zleconych przez Pracodawcę, które wynikają z zajmowanego stanowiska.

6.Warunki pracy:

1)wymiar czasu pracy – pełen etat na podstawie umowy o pracę,
2)praca biurowa (40 godz. tygodniowo: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30),
3)uciążliwość fizyczna oraz ryzyko zawodowe wynikające z następujących zagrożeń: porażenie prądem elektrycznym, obciążenie układu mięśniowo-ruchowego, obsługa komputera, stres,
4)wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania PZD.

7.Wyposażenie stanowiska pracy:
1)sprzęt informatyczny – samodzielne stanowisko komputerowe z oprogramowaniem biurowym, pocztą elektroniczną,
2)środki łączności: telefon stacjonarny,
3)inne urządzenia: dostęp do kserokopiarki, skanera, plotera, niszczarki itp.
8.Informacje dodatkowe:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

9.Wymagane dokumenty:
1)życiorys (CV),
2)list motywacyjny,
3)kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
5)kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzający wykształcenie,
6)kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,
7)oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, tj.:
-oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw
publicznych,
-oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
lub zaświadczenie o niekaralności,
8)kserokopia prawa jazdy,
9)oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,
10)kandydat który zamierza skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnianiu niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

10.Pozostałe informacje:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu – 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 lub przesłać pocztą pod ten sam adres (decyduje data wpływu przesyłki do PZD), w terminie do dnia 05.12.2017 r. Koperta musi zawierać opis: „Nabór na stanowisko inspektor ds. inwestycji i uzgodnień”.
Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.
Aplikacje nie będą rozpatrywane jeśli wpłyną po wyżej wymienionym terminie bądź będą niekompletnie pod względem wymaganych dokumentów określonych niniejszym ogłoszeniem.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.nowotarski.pl oraz na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu www.pzd.nowotarski.pl. Ponadto wszelkie informacje dotyczące naboru będą umieszczane na tablicy informacyjnej w siedzibie PZD w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz ewentualnego testu kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani drogą elektroniczną bądź telefonicznie (na podany adres e-mail lub nr tel.).
Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w PZD w Nowy Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli osobiście odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone przez PZD.
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej www.nowotarski.pl oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w budynku PZD przy ul. Szpitalnej 14 w Nowym Targu.

Nowy Targ 24.11.2017 r.

Zobacz także

stat4u