Aktualności

Nabór na stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zarządzie Dróg

Data dodania: 20 maj 2019, Poniedziałek / Ilość wyświetleń: 372
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Realizacji Inwestycji i Utrzymania.

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NOWYM TARGU
z siedzibą pod adresem: 34-400 NOWY TARG, UL. SZPITALNA 14

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W DZIALE REALIZACJI INWESTYCJI I UTRZYMANIA
KOMÓRKA INŻYNIERII RUCHU
STANOWISKO DS. EWIDENCJI DRÓG I MOSTÓW


STANOWISKO: PODINSPEKTOR

1. Liczba etatów, wymiar czasu pracy: jeden etat w pełnym wymiarze czasu pracy
2. Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
3. Wymagania niezbędne (formalne):
1) spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.),
2) wykształcenie wyższe,
3) co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednostce administracji publicznej.

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

4. Pozostałe wymagania niezbędne:
1) znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o drogach publicznych i ustawy Prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi do nich,
2) znajomość programów pakietu MS Office, AutoCad,
3) prawo jazdy kat. B,
4) odpowiedzialność, obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole,
5) gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

5. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość programu do prowadzenia ewidencji dróg,
2) doświadczenie związane z prowadzeniem strony internetowej i obsługą BIP

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, ewentualnego testu i analizy dokumentów sprawdzających spełnianie powyższych wymagań.

6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów,
2) współpraca w zakresie opiniowania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu,
3) prowadzenie dzienników eksploatacji sygnalizacji świetlnej,
4) wydawanie zgód na korzystanie z przystanków autobusowych oraz opracowywanie informacji o rozkładach jazdy,
5) prowadzenie spraw z zakresu wykorzystania dróg w sposób szczególny,
6) obsługa strony internetowej jednostki,
7) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora PZD związanych z zajmowanym stanowiskiem.

Warunki pracy:
1) wymiar czasu pracy – pełen etat na podstawie umowy o pracę,
2) praca biurowa (40 godz. tygodniowo: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30),
3) uciążliwość fizyczna oraz ryzyko zawodowe wynikające z następujących zagrożeń: porażenie prądem elektrycznym, obciążenie układu mięśniowo-ruchowego, obsługa komputera, stres,
4) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania PZD.

7. Wyposażenie stanowiska pracy:
1) sprzęt informatyczny – samodzielne stanowisko komputerowe z oprogramowaniem biurowym, pocztą elektroniczną,
2) środki łączności: telefon stacjonarny,
3) inne urządzenia: dostęp do kserokopiarki, skanera, niszczarki itp.

8. Informacje dodatkowe:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

9. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
5) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, tj.:
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
- oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności,
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania pod ogłoszeniem),
7) oświadczenie o uprawnieniu do kierowania pojazdem – posiadaniu prawa jazdy kat. B,
8) kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzający wykształcenie,
9) kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,
10) kandydat który zamierza skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnianiu niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1-7 powinny zostać podpisane przez kandydata.

10. Pozostałe informacje:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu – 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 lub przesłać pocztą pod ten sam adres (decyduje data wpływu przesyłki do PZD), w terminie do dnia 31.05.2019r. Koperta musi zawierać opis: „Nabór na stanowisko podinspektora w Dziale Realizacji Inwestycji i Utrzymania”.Aplikacje nie będą rozpatrywane jeśli wpłyną po wyżej wymienionym terminie bądź będą niekompletnie pod względem wymaganych dokumentów określonych niniejszym ogłoszeniem.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.nowotarski.pl. Ponadto wszelkie informacje dotyczące naboru będą umieszczane na tablicy informacyjnej w siedzibie PZD w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz ewentualnego testu kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani drogą elektroniczną bądź telefonicznie (na podany adres e-mail lub nr tel.).
Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w PZD w Nowy Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli osobiście odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone przez PZD.

Nowy Targ, 20.05.2019 r.

Pliki do pobrania

Plik Nazwa Rozmiar
Klauzula informacyjna w procesie naboru na wolne stanowisko pracy 120.3 kB
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji 85.1 kB

Zobacz także

stat4u