Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zarządzie Dróg w Dziale Przygotowania Inwestycji i Uzgodnień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NOWYM TARGU (PZD)
z siedzibą pod adresem: 34-400 NOWY TARG, UL. SZPITALNA 14

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W DZIALE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI I UZGODNIEŃ,
KOMÓRKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH,
STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

STANOWISKO: PODINSPEKTOR

Czytaj więcej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zarządzie Dróg w Dziale Przygotowania Inwestycji i Uzgodnień”

Załączniki

Powiat zdobył rządowe pieniądze na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa

Czytaj więcej o: Powiat zdobył rządowe pieniądze na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa

W ramach realizacji zadania pn.: Rozbudowa, modernizacja, likwidacja skutków powodzi na  drodze powiatowej nr  1637K stanowiącej strategiczny ciąg komunikacyjny dla regionu Pienin dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planowane do wykonania są roboty budowlane w ciągu drogi powiatowej nr 1637K  które obejmować będą w szczególności:

1. w granicach administracyjnych Gminy Nowy Targ:

– wymianę podbudowy i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z regeneracją nawierzchni bitumicznych siatkami,

– wykonanie poboczy,

– wykonanie odwodnienia powierzchniowego i remont ścieku,

– wykonanie zabezpieczeń korpusu drogi koszami,

– wykonanie barier ochronnych stalowych.

2. w granicach administracyjnych Gminy Ochotnica Dolna:

– rozbudowę jezdni,

– budowa chodników, poboczy i innych części drogi wraz z umocnieniami korpusu: rowów i skarp oraz robotami towarzyszącymi, w tym niezbędną przebudową zjazdów i potencjalnie kolidujących z robotami urządzeniami infrastruktury technicznej i urządzeniami budowlanymi  niezwiązanymi z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ,

– budowa kanalizacji deszczowej,

– przebudowa przepustów,

– przebudowę sieci teletechnicznej,

– przebudowę sieci nn,

– budowę oświetlenia ulicznego,

– budowę kanału technologicznego,

– wykonanie elementów bezpieczeństwa : poręczy ochronnych sztywnych, barier ochronnych stalowych, barieroporęczy ochronnych stalowych,

– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

dofinansowanie Polski Ład

Obszar inwestycyjny: budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej  (priorytet 1)
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to rok 2024.

Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to ok. 15 mln zł.

Od 13 do 27 maja 2022r. zamknięty przejazd kolejowy w Skawie

Czytaj więcej o: Od 13 do 27 maja 2022r. zamknięty przejazd kolejowy w Skawie

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie działające na zlecenie PKP S.A. zawiadamia o całkowitym zamknięciu dla ruchu kołowego przejazdu kolejowo-drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w miejscowości Skawa (w rejonie remizy OSP) w dniach od 13 do 27 maja 2022r. 

Zamknięcie przejazdu kolejowego spowodowane jest trwającym remontem linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka.

W czasie prowadzonych robót objazd będzie realizowany odcinkiem drogi krajowej nr 7 oraz drogą powiatową nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa.

Uwaga! Ciąg dalszy utrudnień na odcinku drogi Szaflary – Bańska Niżna

Czytaj więcej o: Uwaga! Ciąg dalszy utrudnień na odcinku drogi Szaflary – Bańska Niżna

W związku z kontynuacją prac bitumicznych, Wykonawca robót zawiadamia o ponownym zamknięciu dla ruchu kołowego drogi powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb na odcinku od skrzyżowania ul. Orkana z ul. Palenice w miejscowości Szaflary do skrzyżowania ul. Papieskiej z ul. Topory w Bańskiej Niżnej w dniach od 10 do 11 maja br. w godz. od 700 do 1800.

Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

W dniach 4-6 maja 2022r. zamknięta droga powiatowa na odcinku Szaflary – Bańska Niżna

Czytaj więcej o: W dniach 4-6 maja 2022r. zamknięta droga powiatowa na odcinku Szaflary – Bańska Niżna

W związku z planowanymi robotami bitumicznymi, Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu na wniosek Wykonawcy robót zawiadamia o całkowitym zamknięciu dla ruchu kołowego odcinka drogi powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb (odcinek od skrzyżowania ul. Orkana z ul. Palenice w miejscowości Szaflary do skrzyżowania ul. Papieskiej z ul. Topory w Bańskiej Niżnej) w dniach od 4 do 6 maja br. w godz. od 700 do 1800.

Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zarządzie Dróg w Dziale Finansowo-Księgowo-Administracyjnym

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NOWYM TARGU (PZD)
z siedzibą pod adresem: 34-400 NOWY TARG, UL. SZPITALNA 14

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWO-ADMINISTRACYJNYM

STANOWISKO: stanowisko ds. KSIĘGOWOŚCI (PODINSPEKTOR)

Czytaj więcej „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zarządzie Dróg w Dziale Finansowo-Księgowo-Administracyjnym”

Załączniki

W dniu 13 kwietnia (środa) zamknięty dla ruchu kołowego odcinek drogi powiatowej nr 1661K w m. Obidowa

Czytaj więcej o: W dniu 13 kwietnia (środa) zamknięty dla ruchu kołowego odcinek drogi powiatowej nr 1661K w m. Obidowa

W związku z planowanym remontem nawierzchni na moście, wykonawca robót (PPDM S.A. w Nowym Targu) zawiadamia o całkowitym zamknięciu dla ruchu kołowego drogi powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa tj. most w km 7+933 na potoku Lepietnica w miejscowości Obidowa (rejon budynku nr 53) w dniu 13 kwietnia 2022r. (środa) w godz. od 7:00 do 18:00.  

Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

Uwaga! Od 6 do 8 kwietnia 2022r. zamknięta droga powiatowa w Sieniawie

Czytaj więcej o: Uwaga! Od 6 do 8 kwietnia 2022r. zamknięta droga powiatowa w Sieniawie

W związku z planowanym remontem nawierzchni, wykonawca robót (PPDM S.A. w Nowym Targu) zawiadamia o całkowitym zamknięciu dla ruchu kołowego drogi powiatowej nr 1662K Raba Wyżna – Klikuszowa na odcinkach w km 3+050 – 3+550 (rejon Szkoły Podstawowej) oraz w km 4+954 – 5+274 (rejon tartaku budynek nr 147) w Sieniawie w dniach od 6 do 8 kwietnia 2022r. w godz. od 7:00 do 18:00.  

Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany w/w terminu w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych niemożliwych do przewidzenia okoliczności.

Do góry