RODO

Informacja  o powołaniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Targu

sporządzona w związku art. 11 ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018. poz.1000)

DANE KONTAKTOWE

ADMINISTRATORPOWIATOWY ZARZĄD DRÓG W NOWYM TARGUPowiatowy Zarząd Dróg                     w Nowym Targu 34-400 Nowy Targ,
ul. Szpitalna 14
Tel. 18 26 628 88 Email: pzd@nowotarski.pl
KIEROWNIK  JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJDYREKTOR POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG              W NOWYM TARGUPowiatowy Zarząd Dróg 34-400 Nowy Targ,
ul. Szpitalna 14
Tel. 18 26 628 88 Email: pzd@nowotarski.pl
IMIĘ I NAZWISKO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCHBeata SiękaBeata Sięka 34-400 Nowy Targ,
ul. Bolesława Wstydliwego 14
Tel. 18 26 61 334
Email: iod@nowotarski.pl

Informacja Administratora

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w POWIATOWYM ZARZĄDZIE DRÓG w NOWYM TARGU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO),, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, z siedzibą pod adresem: 34-400 Nowy Targ ul. Szpitalna 14.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – pod numerem telefonu 18 266 13 34 w godzinach pracy Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu lub pod adresem email: iod@nowotarski.pl.
 3. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. w przypadku kiedy dana osoba wypełniła wniosek (złożyła podanie) w celu podjęcia przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu działań zmierzających do jego realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO );
  2. w przypadku realizacji zawartej umowy z Powiatowym Zarządem Dróg w Nowym Targu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowym Targu w związku z  prowadzeniem działalności jako  jednostki organizacyjnej Powiatu Nowotarskiego i realizacji zawartych umów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  4. dochodzenia należności (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);
  5. wewnętrznych celów administracyjnych Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, w tym w celach statystycznych, raportowania wewnętrznego (dokonuje organ publiczny w ramach realizacji swoich zadań);
  6. zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w celu realizacji obowiązku nałożonego przez art. 20 ust. 15 ustawy z dnia 30 października 2018 r. o drogach publicznych, w szczególności poprzez prowadzenie pomiarów ruchu pieszego za pomocą monitoringu wizyjnego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
  1. starostwo Powiatowe w Nowym Targu;
  2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
  3. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, tj.:
  1. w zakresie realizacji zawartej z Powiatowym Zarządem Dróg umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody;
  2. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności, jako jednostki organizacyjnej Powiatu Nowotarskiego i realizacją zawartych umów przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez PZD w Nowym Targu;
  3. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych przez okres niezbędny do realizacji swoich działań lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje zainteresowanym osobom:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.
 7. W przypadku, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje osobie zainteresowanej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest warunkiem niezbędnym do prowadzenia postępowań administracyjnych i rozpatrywania spraw oraz zawierania  i realizacji umów. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego lub zawarcia umowy przez PZD w Nowym Targu
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,                                 w tym profilowaniu.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.