OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO POZYSKANEGO PODCZAS WYCINKI W PASIE DRÓG POWIATOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych.

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 15 marca 2023 r. znak: PZD-ZP.235.1.2023 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:
do dnia 22 marca 2023 r. do godz. 12:00
Miejsce składania ofert:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

ZAWIADOMIENIE O ZAMKNIĘCIU BEZ WYBORU PRZETARGU PISEMNEGO NA SPRZEDAŻ DREWNA OPAŁOWEGO POZYSKANEGO PODCZAS WYCINKI W PASIE DRÓG POWIATOWYCH

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o zamknięciu bez wyboru przetargu pisemnego na sprzedaż drewna opałowego pozyskanego podczas wycinki w pasie dróg powiatowych.
Treść Zawiadomienia o zamknięciu bez wyboru przetargu pisemnego z dnia 23 marca 2023 r., znak PZD-ZP.235.1.2023 znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodano w dniu 23 marca 2023 r.

Załączniki

Nocna akcja wywozu śniegu z ul. Szaflarskiej i ul. Waksmundzkiej w Nowym Targu

Firma Handlowo Usługowa „KAL-TRANS” działająca na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu informuje, iż w nocy z 9 na 10 lutego 2023r. w godzinach od 18:00 do 6:00 zostanie dokończona wywózka śniegu z ul. Szaflarskiej (akcją zostanie objęta ulica Szaflarska przy budynkach od strony pot.  Biały Dunajec).

Następnie tej nocy prace prowadzone będą na ul. Waksmundzkiej od skrzyżowania ul. Orkana w stronę m. Waksmund (akcją zostanie objęta ulica Waksmundzka przy budynkach od strony byłej targowicy).

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wszystkich zaparkowanych pojazdów na wyżej wymienionych odcinkach.

Nocna akcja wywozu śniegu z ul. Kowaniec i ul. Św. Anny w Nowym Targu

Firma Handlowo Usługowa „KAL-TRANS” działająca na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu informuje, iż w nocy z 8 na 9 lutego 2023r. w godzinach od 18:00 do 6:00 zostanie dokończona wywózka śniegu z ul. Kowaniec w rejonie pętli autobusowej. Następnie prace prowadzone będą na ul. Św. Anny od ronda im. ks. J. Tischnera do „zakopianki” (akcją zostanie objęta ulica przy budynkach od strony rz. Dunajec).

Przypominamy i prosimy o usunięcie wszystkich pojazdów z wymienionych odcinków dróg.

Nocna akcja wywozu śniegu w dniu 7/8 luty z ul. Kowaniec w Nowym Targu

Firma Handlowo Usługowa „KAL-TRANS” działająca na zlecenie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu informuje, iż w dniu 7/8 lutego 2023r. w godzinach nocnych tj. od godz. 18:00 do 6:00 rozpocznie akcję wywózki śniegu z ul. Kowaniec (akcją objęta będzie lewa strona ulicy od pętli autobusowej do ronda im ks. J. Tischnera).

W związku z powyższym wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie wszystkich zaparkowanych pojazdów na wyżej wymienionym odcinku.

O zakresie prac planowanych na pozostałych drogach powiatowych będziemy informować na bieżąco.  

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2023 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Działając na podstawie art.23 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst  jedn. Dz.U. z 2022 r., poz.1710 ze zm.) zamieszcza się Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2023 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w 2023 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu z dnia 18 stycznia 2023 r. znak: PZD-ZP.032.1.2023 znajduje się poniżej, w załącznikach.

Opublikowano w dniu 18 stycznia 2023 r.

Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych z dnia 7 marca 2023 r. znak: PZD-ZP.032.1.2023 znajduje się poniżej, w załącznikach

Opublikowano w dniu 8 marca 2023 r.

Załączniki

Przebudowa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka – Przywarówka w km od 5+970,00 do km 6+420,00 w miejscowości Lipnica Wielka, Powiat Nowotarski / Gmina Lipnica Wielka

Czytaj więcej o: Przebudowa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka – Przywarówka w km od 5+970,00 do km 6+420,00 w miejscowości Lipnica Wielka, Powiat Nowotarski / Gmina Lipnica Wielka

W dniu 20 grudnia 2022r., Powiat Nowotarski podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka – Przywarówka w km od 5+970,00 do km 6+420,00 w miejscowości Lipnica Wielka, Powiat Nowotarski /Gmina Lipnica Wielkaktóre będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie rozbudowa odcinka drogi o łącznej długości ok. 0,5 km w miejscowości Lipnica Wielka, której wykonanie zaplanowane jest na czas od grudnia 2022r., do października 2023r. (z wyłączeniem okresu zimowego). W ramach tego zadania zostanie wykonana rozbudowa jezdni, budowa chodnika, rozbudowa  poboczy, budowa, rozbudowa oraz przebudowa zjazdów indywidualnych, budowa odwodnienia, budowa kanału technologicznego, budowa oświetlenia ulicznego a także zabezpieczenie sieci teletechnicznej wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla drogi powiatowej nr 1676K.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Wykonawcą robót jest Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „HOLL-BUD” z siedzibą w Podwilku.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 1 769 998,47 zł

Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 873 068,00 zł

Przebudowa drogi 1676K Lipnica Wielka - Przywarówka

Załączniki

Od 24 października do 15 listopada 2022r. utrudnienia drogowe na odcinku Harkabuz – Podsarnie

Czytaj więcej o: Od 24 października do 15 listopada 2022r. utrudnienia drogowe na odcinku Harkabuz – Podsarnie

W związku z remontem drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk, Wykonawca inwestycji (firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.) zawiadamia, że od dnia 24 października do 15 listopada 2022r. zostanie wyłączona z ruchu droga powiatowa w miejscowościach Harkabuz i Podsarnie.

Roboty będą prowadzone etapami. Poszczególne odcinki drogi powiatowej będą zamykane zgodnie z poniższym harmonogramem.

harmonogram prac

Wykonawca zaznacza, że podany harmonogram jest orientacyjny i może ulec zmianie ze względu na panujące warunki atmosferyczne. O wszelkich zmianach Wykonawca będzie informował na bieżąco.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój – Ponice w km od 3+225,63 do km 4+514,15 w miejscowości Ponice, Powiat Nowotarski / Gmina Rabka Zdrój

Czytaj więcej o: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój – Ponice w km od 3+225,63 do km 4+514,15 w miejscowości Ponice, Powiat Nowotarski / Gmina Rabka Zdrój

W dniu 21 września 2022r., Powiat Nowotarski podpisał umowę na dofinansowanie zadania pn.:Rozbudowa drogi powiatowej nr 1667K Rabka Zdrój – Ponice w km od 3+225,63 do km 4+514,15 w miejscowości Ponice, Powiat Nowotarski / Gmina Rabka Zdrójktóre będzie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach realizacji zadania wykonana zostanie rozbudowa odcinka drogi o łącznej długości ok. 1,288 km w miejscowości Ponice, której wykonanie zaplanowane jest na czas od września 2022r., do września 2023r. W ramach tego zadania zostanie wykonana rozbudowa jezdni, budowa chodnika, rozbudowa  poboczy, budowa, rozbudowa oraz przebudowa zjazdów indywidualnych, budowa peronów przystankowych, budowa przejść dla pieszych oraz progów zwalniających, budowa odwodnienia, budowa oraz likwidacja ogrodzeń a także zabezpieczenie sieci teletechnicznej wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego dla drogi powiatowej nr 1667K.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „LIMDROG”.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 4 902 303,76 zł

Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 2 419 547,00 zł

Załączniki

Od 3 do 5 października 2022r. zamknięty dla ruchu odcinek drogi powiatowej w Bańskiej Wyżnej

Czytaj więcej o: Od 3 do 5 października 2022r. zamknięty dla ruchu odcinek drogi powiatowej w Bańskiej Wyżnej

Firma Kiernia z Ratułowa zawiadamia, że w związku z układaniem nowej nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb w miejscowości Bańska Wyżna, na odcinku od kościoła do szkoły podstawowej nastąpi całkowite zamknięcie drogi dla ruchu w dniach 3 -5 października 2022r. w godzinach od 10:00 do 17:00.

Wykonawca przeprasza za utrudnienia i zastrzega sobie możliwość zmiany w/w terminów oraz godzin z uwagi na panujące warunki atmosferyczne.

Do góry