Powiat zdobył rządowe pieniądze na przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk w miejscowości Raba Wyżna

Czytaj więcej o: Powiat zdobył rządowe pieniądze na przebudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk w miejscowości Raba Wyżna

Powiat zdobył rządowe pieniądze na rozbudowę drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk w miejscowości Raba Wyżna.

Obszar inwestycyjny: budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej

W ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk w miejscowości Raba Wyżna” dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planowane do wykonania są roboty budowlane w ciągu drogi powiatowej nr 1678K które obejmować będą w szczególności:

1)         lokalnym frezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej (gr. 3-10 cm), wykonaniu nowej warstwy wiążącej (gr. 6 cm) i ścieralnej (gr. 4 cm) z betonu asfaltowego, wzmocnieniu warstwy przy pomocy siatki wzmacniającej,

2)         lokalne utwardzenie poboczy kruszywem łamanym wraz z destruktem  w granicach pasa drogowego.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2024 r.

Wykonawca robót budowlanych: Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o.

Wartość robót budowlanych: 1 769 096,59 PLN

Wartość dofinansowania: 1 717 615,88 PLN

Załączniki

Powiat zdobył rządowe pieniądze na rozbudowę drogi powiatowej nr 1669K Jordanów – Spytkowice w miejscowości Spytkowice

Czytaj więcej o: Powiat zdobył rządowe pieniądze na rozbudowę drogi powiatowej nr 1669K Jordanów – Spytkowice w miejscowości Spytkowice

Obszar inwestycyjny: budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej  

W ramach realizacji zadania pn.:Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanów – Spytkowice w miejscowości Spytkowice dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planowane do wykonania są roboty budowlane w ciągu drogi powiatowej nr 1669K które obejmować będą w szczególności:

-budowę poszerzenia pasa jezdni drogi do szer. min. 6,0 m wraz z wykonaniem nowych warstw konstrukcji nawierzchni (poszerzeń) oraz wykonaniem nowej warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni;

– budowę chodnika dla pieszych;

– budowę  kanalizacji deszczowej;

– przebudowę poboczy;

– przebudowę zjazdów indywidualnych;

– przebudowę rowu;

– budowę drogowych korytek ściekowych;

– rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2024r.

Wykonawca robót budowlanych: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe JANDA Janina Duda

Wartość robót budowlanych: 1 615 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 534 250,00 PLN

Powiat zdobył rządowe pieniądze na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa

Czytaj więcej o: Powiat zdobył rządowe pieniądze na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa

W ramach realizacji zadania pn.: Rozbudowa, modernizacja, likwidacja skutków powodzi na  drodze powiatowej nr  1637K stanowiącej strategiczny ciąg komunikacyjny dla regionu Pienin dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planowane do wykonania są roboty budowlane w ciągu drogi powiatowej nr 1637K  które obejmować będą w szczególności:

1. w granicach administracyjnych Gminy Nowy Targ:

– wymianę podbudowy i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z regeneracją nawierzchni bitumicznych siatkami,

– wykonanie poboczy,

– wykonanie odwodnienia powierzchniowego i remont ścieku,

– wykonanie zabezpieczeń korpusu drogi koszami,

– wykonanie barier ochronnych stalowych.

2. w granicach administracyjnych Gminy Ochotnica Dolna:

– rozbudowę jezdni,

– budowa chodników, poboczy i innych części drogi wraz z umocnieniami korpusu: rowów i skarp oraz robotami towarzyszącymi, w tym niezbędną przebudową zjazdów i potencjalnie kolidujących z robotami urządzeniami infrastruktury technicznej i urządzeniami budowlanymi  niezwiązanymi z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ,

– budowa kanalizacji deszczowej,

– przebudowa przepustów,

– przebudowę sieci teletechnicznej,

– przebudowę sieci nn,

– budowę oświetlenia ulicznego,

– budowę kanału technologicznego,

– wykonanie elementów bezpieczeństwa : poręczy ochronnych sztywnych, barier ochronnych stalowych, barieroporęczy ochronnych stalowych,

– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

dofinansowanie Polski Ład

Obszar inwestycyjny: budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej  (priorytet 1)
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to rok 2024.

Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to ok. 15 mln zł.

Rozbudowa drogi powiatowej 1655K Rogoźnik–Ciche km 6+305- km 6+949 w m. Ciche oraz 1651K Czarny Dunajec–Poronin  km 9+440- km 10+880  w m. Ratułów

Czytaj więcej o: Rozbudowa drogi powiatowej 1655K Rogoźnik–Ciche km 6+305- km 6+949 w m. Ciche oraz 1651K Czarny Dunajec–Poronin  km 9+440- km 10+880  w m. Ratułów

W ramach realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1655K Rogoźnik–Ciche km 6+305- km 6+949 w m. Ciche oraz 1651K Czarny Dunajec–Poronin  km 9+440- km 10+880  w m. Ratułów dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planowane do wykonania są roboty budowlane polegające na:

– rozbudowie jezdni

– budowie chodnika,

– rozbudowie poboczy,

– budowie elementów odwodnienia,

– budowie i przebudowie zjazdów wraz z kolidującymi ogrodzeniami,

– przebudowie skrzyżowania,

– budowie oświetlenia ulicznego,

– roboty towarzyszące związane z przebudową kolidujących sieci.

Obszar inwestycyjny: budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej  (priorytet 1)

Przewidywany okres  realizacji inwestycji : 2022-2023 (do 12 miesięcy)

Szacunkowy koszt realizacji inwestycji: ok. 5,5 mln zł

Do góry