OGŁOSZENIE O AUKCJI (USTNEJ LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O MASIE DO 3,5 T

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (Sprzedający) ogłasza aukcję (ustną licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego o masie do 3,5 t będącego własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.

Treść Ogłoszenia aukcji samochodu ciężarowego o masie do 3,5 t (licytacji ustnej) – pismo z dnia 21 lipca 2022 r. znak: PZD-ZP.235.2.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin rozpoczęcia aukcji:
28 lipca 2022 r., godz. 10:00

Miejsce aukcji:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (sala konferencyjna)
34 – 400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium, pod rygorem niedopuszczenia do aukcji. Wadium należy wnieść wyłącznie w formie pieniądza w polskiej walucie (PLN).

Wadium należy wnieść do dnia 27 lipca 2022 r. Przy czym za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania (data i godzina) na rachunku Sprzedającego.

INFORMACJA

O WYNIKU Z PRZEPROWADZONEJ AUKCJI SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O MASIE DO 3,5 T (LICYTACJI USTNEJ )

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacja o wyniku z przeprowadzonej aukcji materiałów stalowych (licytacji ustnej)

 Treść Informacji o wyniku z przeprowadzonej aukcji samochodu  ciężarowego o masie do 3,5 t  znajduje się poniżej, w załącznikach.