Przegląd śródokresowy projektu pn.: Modernizacja Połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III

Powiększ obrazprzegląd śródokresowy projektu

W dniu 22.02.2021 odbyło się zdalne posiedzenie partnerów projektu pn.: Modernizacja Połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III.

W przeglądzie śródokresowym, udział wzięli przedstawiciele:

Partner Wiodący- Powiat Nowotarski:

 1. Bogusław Waksmundzki – Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego
 2. Tomasz Moskalik – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
 3. Paulina Wąchała – pracownik Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu
 4. Krystyna Stanek – pracownik Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu

Partner nr 1 – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

 1. Marcel Horvath – Dyrektor Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
 2. Marek Sopko – Przedstawiciel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
 3. Alexandra Škrabská – Przedstawiciel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Partner nr 2 –Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie :

 1. Katarzyna  Węgrzyn – Madeja – Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich
 2. Łukasz Zawartka -Przedstawiciel ZDW
 3. Gerard Długosz – Przedstawiciel ZDW

Wspólny Sekretariat Techniczny:

 1. Justyna Krupnik – opiekun projektu
 2. Jolanta Horowska – koordynatorka zespołu ds. projektów

Kontrolerzy:

 1. Stanisław Pajor – Kierownik Oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Wydziale Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 2. Marek Klco – Narodowy kontroler Ministerstwa Inwestycji Regionalnego Rozwoju i Informacji SR

Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego Bogusław Waksmundzki otworzył spotkanie, przywitał wszystkich członków, którzy wzięli udział w przeglądzie projektu.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Tomasz Moskalik przedstawił kolejność i tematykę dot. przeglądu. Przedmiotowe spotkanie miało na celu omówienie dotychczasowych postępów w realizacji projektu, analizy postępu rzeczowego i finansowego, oceny jakości zarządzania w projekcie, identyfikacje problemów i ryzyk, w tym ewentualnych odchyleń i opóźnień oraz niezbędnych do wprowadzenia zmian w projekcie, który przyczynią się do prawidłowej realizacji projektu.

Prezentacja prac wykonanych przez poszczególnych partnerów Projektu:

Prezentacja Powiatu Nowotarskiego referowana przez Wicestarostę Bogusława Waksmundzkiego obejmowała informację na temat realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne w miejscowości Krośnica w kilometrażu 0+415 -1+695 (Gmina Krościenko n/D), na odcinku o łącznej długości 1,283 km. Całkowita wartość robót budowlanych po przetargu 2 693 480,55 zł. Dnia 24.11.2020r. rozpoczęto prace budowlane.

Prezentacja Partnera nr 1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja referowana przez przedstawiciela Kraju Proszowskiego Marka Sopko obejmowała informację na temat realizacji zadania pn.: Modernizacja drogi II/543 Hniezdne – Spiska Stara Wieś pomiędzy obszarami gmin Hniezdne – Kamienka w kilometrażu 0,000 – 3,686, na odcinku o łącznej długości 3,686 km. Całkowita wartość robót budowlanych po przetargu 934 159,70 Euro. Realizacja prac budowlanych rozpoczęła się 01.01.2021r.

Prezentacja Partnera 2 Województwo Małopolskie/ ZDW referowana przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Panią Katarzynę Węgrzyn – Madeja obejmowała informację na temat realizacji zadania pn.: remoncie drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ- Stary Sącz odc. 080 w miejscowości Krośnica (gmina Krościenko n/D) w kilometrażu 1+380 – 2+900 na odcinku o długości 1,52 km. Całkowita wartość robót budowlanych po przetargu 2 726 156,39 zł. Realizacja prac budowlanych zakończona w grudniu 2020r.

Omówienie wniosku o zmiany dot. rozwiązania systemowego: Zgodnie z pismem znak: PL-SK.404.3.2019.JK/13878  z dnia 14.12.2020r. do WST został złożony wniosek o zmiany, w sprawie rozwiązań systemowych w zakresie wykorzystania środków w 2. Osi priorytetowej Programu dla projektu pn.: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”. Przedmiotowy wniosek o zmiany dotyczył rozszerzenia zakresu rzeczowego robót budowlanych przez Partnera Wiodącego oraz Partnera P2, natomiast Partner P1 wnioskował o przesunięcia wydatków na kosztach niekwalifikowalnych. Pierwotnie złożono wniosek w dniu 27.01.2021r., który został uzupełniony dnia 16.02.2021r. i przesłany do WST. Partnerzy poprosili o informację w zakresie złożonego wniosku od WST.

Przedstawicielka Wspólnego Sekretariatu Technicznego Pani Justyna Krupnik poinformowała, że wniosek o zmiany z dnia 27.01.2021r. uzupełniony 16.02.2021, przez Partnerów Projektu dotyczący rozwiązania systemowego w zakresie wykorzystania środków w 2. osi priorytetowej Programu Interreg Polska-Słowacja wymaga dalszych uzupełnień. Zgodnie z zasadami Programu (1) możliwe jest jednokrotne uzupełnienie wniosku o zmiany. WST zwrócił się do IZ z wnioskiem o umożliwienie drugiej korekty wniosku. O możliwości drugiej korekty lub jej braku WST poinformuje w osobnej korespondencji. 

Partnerzy czekają na informację z WST o możliwości złożenia kolejnych uzupełnień lub informacji o ewentualnym odrzuceniu wniosku o zmiany i brakiem możliwości uzupełnień.

Zamykając posiedzenie, Wicestarosta wraz z Dyrektorem podziękował uczestnikom za efektywną i merytoryczną dyskusję, podjęte decyzje i aktywność przedstawicieli obu krajów.