Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka-Lipnica Mała na odcinku I – w km od 4+780,00 do km 5+028,00 na odcinku II w km od 6+738,30 do km 7+763,00 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat Nowotarski

Powiększ obraz

W ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka-Lipnica Mała na odcinku I – w km od 4+780,00 do km 5+028,00 na odcinku II w km od 6+738,30 do km 7+763,00 w miejscowości Lipnica Mała, Powiat Nowotarski” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wykonana zostanie rozbudowa odcinka drogi o łącznej długości ok. 1,273 km w miejscowości Lipnica Mała, której wykonanie zaplanowane jest na czas od września 2021r., do marca 2022r. W ramach tego zadania zostanie wykonana rozbudowa jezdni, budowa chodnika, rozbudowa  poboczy, budowa, rozbudowa oraz przebudowa zjazdów indywidualnych, budowa zatoki autobusowej, budowa odwodnienia, budowa oraz likwidacja ogrodzeń, zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej oraz teletechnicznej montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  drogi powiatowej.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 2 947 813,17 zł

Całkowita wartość dofinansowania wynosi: 1 727 039,00 zł

Załączniki