LASY PAŃSTWOWE PRZEKAZAŁY 3 MILIONY ZŁOTYCH NA INWESTYCJĘ DROGOWĄ DLA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Powiększ obraz

23 września 2022r. podczas „Rodzinnego Rajdu Rowerowego” zorganizowanego przez Lasy Państwowe w Nowym Targu, Starosta Nowotarski Krzysztof Faber otrzymał z rąk Edwarda Siarki – Wiceministra Klimatu i Środowiska oraz Pawła Szczygła – Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, jak również Józefa Oskwarka – Nadleśniczego Nadleśnictwa w Nowym Targu i jego Zastępcy Daniela Kusper promesy potwierdzające dofinansowanie z Funduszu Leśnego inwestycji drogowej pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk w miejscowości Harkabuz  i Podsarnie”. Środki zostały przyznane dzięki szczególnym staraniom Edwarda Siarki Wiceministra Klimatu i Środowiska.

Lasy Państwowe w Nowym Targu, podjęły współpracę polegającą na wspomaganiu finansowym samorządów gmin oraz powiatów, na terenie których prowadzą gospodarkę leśną.

Przykładem takiej współpracy jest dofinansowanie realizacji zadania z zakresu infrastruktury drogowego a w szczególności inwestycji pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1678K Raba Wyżna – Podwilk w miejscowości Harkabuz i Podsarnie”. W ramach inwestycji zostaną wykonane prace remontowe na drodze powiatowej, polegające na wzmocnieniu istniejącej nawierzchni poprzez siatki zbrojeniowe i ułożeniu nowych warstw z masy bitumicznej (warstwa wiążąca i warstwa  ścieralna). Obustronne pobocza drogi zostaną poddane renowacji poprzez uzupełnienie kruszywem i destruktem. Łączna długość drogi  poddanej pracom remontowym wyniesie  4 120,00 mb.

Dzięki bardzo dobrej współpracy oraz działań Nadleśnictwa Nowy Targ udało się uzyskać dofinansowanie na realizację zadania z zakresu infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nowotarskiego w ramach funduszu leśnego która opiewa na kwotę 3 mln zł.

Celem współpracy Dyrekcji Lasów Państwowych w zakresie modernizacji dróg powiatowych jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, która stanowi ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki, w tym gospodarki leśnej. Ta współpraca przyczynia się do poprawiania bezpieczeństwa ruchu drogowego, podnoszenia poziomu życia obywateli i zwiększenia atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Przekazując z Funduszu Leśnego środki dla Powiatu Nowotarskiego na rozwój dróg lokalnych Lasy Państwowe przyczyniają się także do tworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.