Lista zadań finansowanych z FDS została zatwierdzona. Powiat Nowotarski uzyska wsparcie na rozbudowę dróg powiatowych

Powiększ obraz

Ponad 6 milionów złotych dofinansowania zostało przyznane Powiatowi Nowotarskiemu z Funduszu Dróg Samorządowych. Na ogłoszonej przez Wojewodę Małopolskiego liście rankingowej znalazły się trzy wnioski powiatu.

Na liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania z Województwa Małopolskiego znalazły się następujące inwestycje:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna w km od 5+541,60 do km w 6+972,07 w miejscowości Spytkowice i Raba Wyżna, Powiat Nowotarski” – polegająca na budowie 2-metrowego chodnika wraz z rozbudową istniejącej infrastruktury drogowej, której całkowity koszt wyniesie ponad 5,26 mln złotych (z czego połowa pochodzi z otrzymanej dotacji, natomiast drugą część kwoty stanowić będą środki własne Gminy Raba Wyżna, Gminy Spytkowice oraz Powiatu Nowotarskiego). Inwestycja ma być gotowa przed końcem 2020 roku.

2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1663K Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik w km 0+143,70 do km 0+393,55 wraz z budową mostu w km 0+231,55 w miejscowości Długopole, Powiat Nowotarski” – obejmująca rozbiórkę istniejącego mostu na rzece Czarny Dunajec wraz z budową nowego mostu i rozbudową dojazdów. Ogólna wartość projektu wyniesie ponad 5,64 mln złotych (50% będzie stanowić dotacja, natomiast pozostała suma będzie pochodzić z budżetu Powiatu). Planowany termin zakończenia inwestycji – lipiec 2021 roku.

3. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne – Jurgów w km od 0+188,00 do km w 0+688,82 w miejscowości Łapsze Wyżne, Powiat Nowotarski” – polegająca m.in. na budowie chodnika, poszerzeniu jezdni oraz budowie kanalizacji deszczowej. Wartość inwestycji to ok. 1,29 mln złotych (połowa kwoty stanowi dotacja, natomiast pozostałe 650 tys. złotych pokryją wspólnie Gmina Łapsze Niżne z Powiatem Nowotarskim). Termin realizacji inwestycji przewidziany jest do października br.

Wszystkie trzy zadania uzyskały dofinansowanie w wysokości 50% co oznacza, że do Powiatu Nowotarskiego trafi ponad 6 milionów złotych przeznaczonych na ich realizację.