Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III

Powiększ obrazModernizacja PPN - Etap III

Zakończyła się długo wyczekiwana inwestycja drogowa realizowana w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2022. Projekt pod nazwą „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III” został ukończony dzięki współpracy Powiatu Nowotarskiego, Preszowskiego Kraju Samorządowego oraz Województwa Małopolskiego, którego głównym celem było zwiększenie mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o zrealizowanym projekcie.

,,Program Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 ” nr Projektu : PLSK.02.01.00-12-0201/19

Tytuł projektu: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

Umowa o dofinansowanie: PLSK.02.01.00-12-0201/19-00 z dnia 19.06.2020 – zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego nr 53/2019 z dnia 10.12.2019 r.

Partnerami Projektu są:

Partner Wiodący / Vedúci Partner – Powiat Nowotarski / Okres Nowy Targ –https://www.nowotarski.pl/ , www.pzd.nowotarski.pl

Partner Projektu 1/ Projektový partner 1 – Preszowski Kraj Samorządowy / Prešovský samosprávny kraj – www.sucpsk.sk

Partner Projektu 2/ Projektový partner 2 – Województwo Małopolskie / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie / Malopoľské Vojvodstvo / Správa Vojvodských Ciest v Krakove – zdw.krakow.pl

Wartość projektu / Suma projektu: 3 664 105,47 €€

Wartość dofinansowania: 3 043 191,94 € (85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Wartość kosztów kwalifikowanych: 3 580 225,92 € :

PW- Powiat Nowotarski 984 208,96  €
P1- Preszowski Kraj Samorządowy1 180 612,86  €
P2- Województwo Małopolskie/ ZDW1 415 404,10  

Zakres rzeczowy zrealizowany przez Partnera Wiodącego:

Powiat Nowotarski w ramach realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III” wykonał rozbudowę drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne w miejscowościach Krośnica, Hałuszowa i Sromowce Wyżne w kilometrażu 0+415 -4+604 z wyłączeniem jezdni na odcinku w km 1+802 do 2+302 oraz w km 3+400-4+120 (Gmina Krościenko n/D i Czorsztyn), na odcinku o łącznej długości 2,972 km. Roboty budowlane obejmowały wykonanie modernizacji nawierzchni i poszerzenie jezdni do 6,0 m, wykonanie chodnika o szerokości 2,0 m, wykonanie elementów drogi (rowy, odwodnienie drogi, kanalizacja deszczowa, pobocza, zatoki autobusowe oraz budowa przepustów) oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Modernizowane odcinki dróg po obu stronach granicy posiadają porównywalne parametry techniczne i mogą być wykorzystywane przez podobne kategorie pojazdów.

Zakres rzeczowy zrealizowany przez Partnera Słowackiego:

Po stronie słowackiej wykonano modernizację drogi II/543 Hniezdne – Spiska Stara Wieś pomiędzy obszarami gmin Hniezdne – Kamienka w kilometrażu 0,000 – 3,686. Celem proponowanej przebudowy drogi było usunięcie niezadowalającego stanu technicznego drogi oraz systemu odwodnienia drogi. Celem wykonania przebudowy było zwiększenie bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, zwiększenie komfortu ruchu użytkowników dróg, przedłużenie żywotności danych obiektów budowlanych. Wspomniane cele przebudowy osiągnięto poprzez, wymianę warstwy ścieralnej asfaltu, dostosowując szerokość drogi do kategorii C7,5/50 i poprawiając widoczność na drodze. Przebudowa obejmowała również renowację i dostosowanie urządzeń odwadniających poprzez oczyszczenie rowów, utworzenie urządzeń spowalniających prędkość wody w miejscach o dużych wzdłużnych nachyleniach rowów.

Zakres rzeczowy zrealizowany przez Województwo Małopolskie/ZDW:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach projektu zrealizował roboty budowlane polegające na remoncie drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ- Stary Sącz w miejscowości Krośnica i Grywałd (gmina Krościenko n/D) w kilometrażu odc. 075 km 11+560 – 080 km 2+900 . Droga została zaprojektowana i wykonana do parametrów drogi klasy G (droga główna) o nośności 115 kN/oś, na odcinku o długości 3,199 km. Modernizacja drogi polegała na wymianie nawierzchni bitumicznej wraz z warstwami podbudowy, remoncie istniejących zatok autobusowych oraz wzmocnieniu krawędzi jezdni. W granicach pasa drogowego został przeprowadzony remont dróg gminnych oraz zjazdów do posesji, zainstalowano nowe bariery drogowe. Prace obejmowały również czyszczenie przydrożnych rowów, polegające na odmuleniu dna rowów. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji zostały wykonane z zastosowaniem najlepszej dostępnej technologii oraz jak najmniej uciążliwej dla otaczającego środowiska.

Wskaźnik produktu projektu:

Wskaźnik produktu został osiągnięty w 100%.

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 10,017 km :

PW- Powiat Nowotarski odcinek o długości 2,972 km

P1- Preszowski Kraj Samorządowy odcinek o długości 3,686 km

P2- Województwo Małopolskie/ ZDW odcinek o długości 3,359 km

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa stanu komunikacji, transgranicznej mobilności oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego na polsko-słowackim obszarze transgranicznym, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru transgranicznego w celu połączenia z siecią TEN-T po stronie słowackiej z autostradą D1, zaś po stornie polskiej z drogą krajową nr 7, co przyczyni się do wzmocnienia współpracy transgranicznej. Główny cel projektu jest zgodny z Osią Priorytetową 2. Zrównoważony transport transgraniczny.

Rezultat projektu:

Intensywność ruchu transgranicznego.

Poprawa stanu komunikacji, transgranicznej mobilności oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego na polsko-słowackim obszarze transgranicznym, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru transgranicznego w celu połączenia z siecią TEN-T po stronie słowackiej z autostradą D1, zaś po stornie polskie z drogą krajową nr 7, co przyczyni się do wzmocnienia współpracy transgranicznej.

Okres realizacji Projektu:

Rozpoczęcie Projektu: 01.01.2020

Zakończenie Projektu: 31.12.2022