Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zarządzie Dróg w Dziale Przygotowania Inwestycji i Uzgodnień

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NOWYM TARGU (PZD)
z siedzibą pod adresem: 34-400 NOWY TARG, UL. SZPITALNA 14

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W DZIALE PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI I UZGODNIEŃ, KOMÓRKA UZGODNIEŃ, STANOWISKO DS. UZGODNIEŃ

STANOWISKO: STARSZY REFERENT

 1. Liczba etatów, wymiar czasu pracy: jeden etat w pełnym wymiarze czasu pracy
 2. Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
 3. Wymagania niezbędne (formalne):
  1) spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
  2) wykształcenie średnie i dwuletni staż pracy lub wykształcenie wyższe,
  3) co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w jednostce administracji publicznej na stanowisku związanym z prowadzeniem postępowań dotyczących lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam i/lub uzgadnianiem zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego.

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 1. Pozostałe wymagania niezbędne:
  1) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
  2) znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności ustawy
  o samorządzie powiatowym, ustawy o drogach publicznych, ustawy o finansach publicznych wraz
  z aktami wykonawczymi do nich,
  3) znajomość programów pakietu MS Office,
  4) odpowiedzialność, obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole,
  5) gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, ewentualnego testu i analizy dokumentów sprawdzających spełnianie powyższych wymagań.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
  1) analiza stanu faktycznego oraz sporządzanie projektów uzgodnień, decyzji, postanowień, opinii i oświadczeń w zakresie:
  – przyłączy kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetycznych, teletechnicznych, wodociągowych,
  – urządzeń liniowych (m. in. kanalizacje sanitarne, kanalizacje deszczowe, linie energetyczne, linie teletechniczne, wodociągi), wykonywanych przez zarządców infrastruktury tj. poszczególnych sieci, w tym uzgodnienia przejść przez obiekty mostowe i przepusty,
  – zezwoleń na umieszczenie reklam w pasie drogowym, lokalizacji reklam poza pasem drogowym,
  2) prowadzenie i załatwianie spraw związanych z zezwoleniem na zajęcie pasa lub naruszeniem pasa drogowego, w zakresie robót, o których mowa w pkt. 1),
  3) kompletowanie danych technicznych niezbędnych do wydawania opinii, oświadczeń, uzgodnień i decyzji, postanowień, umów dzierżawy, najmu i użyczenia w zakresie zagospodarowania nieruchomości tj. w szczególności: skrzyżowań z drogą publiczną, zjazdów, ogrodzeń i budynków, zagospodarowania terenu, zajęcia pasa drogowego na cele nie związane z infrastrukturą i robotami,
  4) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora PZD związanych z zajmowanym stanowiskiem.
 1. Warunki pracy:
  1) wymiar czasu pracy – pełen etat na podstawie umowy o pracę,
  2) praca biurowa (40 godz. tygodniowo: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30),
  3) uciążliwość fizyczna oraz ryzyko zawodowe wynikające z następujących zagrożeń: porażenie prądem elektrycznym, obciążenie układu mięśniowo-ruchowego, obsługa komputera, stres,
  4) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.
 1. Wyposażenie stanowiska pracy:
  1) sprzęt informatyczny – samodzielne stanowisko komputerowe z oprogramowaniem biurowym, pocztą elektroniczną,
  2) środki łączności: telefon stacjonarny,
  3) inne urządzenia: dostęp do kserokopiarki, skanera, niszczarki itp.
 1. Informacje dodatkowe:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.
 1. Wymagane dokumenty:
  1) życiorys (CV),
  2) list motywacyjny,
  3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania pod ogłoszeniem),
  4) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  5) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, tj.:
  – oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  – oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności,
  6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania pod ogłoszeniem),
  7) kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  8) kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,
  9) kandydat, który zamierza skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnianiu niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
  Dokumenty, o których mowa w pkt. 1-6 powinny zostać podpisane przez kandydata.
 1. Pozostałe informacje:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu – 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 lub przesłać pocztą pod ten sam adres (decyduje data wpływu przesyłki do Powiatowego Zarządu Dróg), w terminie do dnia 22.02.2021 r. Koperta musi zawierać opis: „Nabór na stanowisko starszego referenta w Dziale Przygotowania Inwestycji i Uzgodnień”.
  Aplikacje nie będą rozpatrywane, jeśli wpłyną po wyżej wymienionym terminie bądź będą niekompletne pod względem wymaganych dokumentów określonych niniejszym ogłoszeniem.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.nowotarski.pl. Ponadto wszelkie informacje dotyczące naboru będą umieszczane na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14.
  O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz ewentualnego testu kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani drogą elektroniczną bądź telefonicznie (na podany adres e-mail lub nr tel.).
  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowy Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli osobiście odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Nowy Targ, 10.02.2021 r.

Załączniki