Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa

Powiększ obrazDroga 1668K po modernizacji

Tytuł projektu: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa

Cel projektu:

Projekt ma na celu modernizację infrastruktury drogowej, tworzenie nowoczesnego systemu transportowego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz wzmocnienie regionalnej sieci drogowej, co znacząco wpłynie na ożywienie społeczno – gospodarcze.

Celem bezpośrednim jest skrócenie czasu dojazdu pomiędzy poszczególnymi częściami Powiatu a ośrodkami społeczno- gospodarczymi oraz pomiędzy tymi ośrodkami, z którymi bezpośrednio lub pośrednio łączy się droga powiatowa nr 1668K. W ramach danego działania brak jest obowiązkowych do wykazania wskaźników rezultatu.

Długofalowe, społeczno – gospodarcze oddziaływanie projektu:

  • zapewnienie sprawnego systemu transportowego,
  • zapewnienie dostępności komunikacyjnej do ośrodków społeczno- gospodarczych i stref inwestycyjnych,
  • zwiększenie bezpieczeństwa podróżowania,
  • rozwój przedsiębiorczości, co wiąże się z nowymi dochodami ludności i powstaniem nowych miejsc pracy,
  • wzrost konkurencyjności,
  • wzrost płynności ruchu,
  • usprawnienie podróżowania.

Zaproponowane rozwiązania techniczne w pełni zaspokajają potrzeby oraz przyczynią się do wyeliminowania problemów. Modernizacja dróg poprawi przepustowość ciągów drogowych, co bezpośrednio wpłynie na bezpieczeństwo oraz ograniczy negatywny wpływ na środowisko naturalne. Inwestycja wpłynie także na poprawę dostępności komunikacyjnej poprzez eliminację z sieci drogowej elementów, które potencjalnie mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego oraz powodować utrudnienia w ruchu lub całkowite zamknięcie odcinków dróg, dzięki czemu nastąpi dostosowanie do potrzeb aktywnego i przedsiębiorczego społeczeństwa. Realizacja inwestycji będzie odbywać się z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Ograniczenia związane z dostępnością komunikacyjną mają bezpośredni wpływ na życie mieszkańców, dlatego też realizacja projektu wpłynie na wzrost dostępności a zwłaszcza obszarów peryferyjnych. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na równość szans obszarów wiejskich, gdyż dobra infrastruktura komunikacyjna otwiera obszar dla rozwoju turystyki i przedsiębiorczości, dając nowe źródła dochodów ludności wiejskiej, nowe możliwości inwestycyjne oraz nowe miejsca pracy, a działając na korzyść rozwoju społeczno – gospodarczego wsi, przeciwdziała marginalizacji obszarów wiejskich. Ponadto rozwój infrastruktury transportowej sprzyja konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej regionu, ułatwiając dostęp zarówno do Nowego Targu, Rabki-Zdrój jak i Krakowa.

Zakres wykonanych robót budowlanych:

Rozbudowa drogi powiatowej 1668K Rabka – Skawa – Naprawa od km 6+744,05 do km 7+595,99:

Wykonane zostały następujące roboty:

a) rozbudowa jezdni drogi powiatowej do szerokości 5,5 0 – 6,00 m

b) budowa chodnika o szerokości 2,00 m

c) przebudowa skrzyżowań

d) przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych

e) budowa zatok autobusowych

f) przebudowa ogrodzeń

g)budowa muru oporowego

h) montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

i) budowa kanalizacji deszczowej

j) budowa i przebudowa przepustów drogowych

k) przebudowa rowów przydrożnych

l) budowa wylotów kanalizacji deszczowej

ł) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych

m) budowa korytek ściekowych

n) budowa odwodnienia liniowego

o) wycinka drzew rosnących bezpośrednio w zasięgu robót związanych z inwestycją

p) prace rozbiórkowe

Rozbudowa drogi powiatowej 1668K Rabka – Skawa – Naprawa od km 3+682,70 do km 4+671,85

Wykonane zostały następujące roboty:

a) rozbudowa jezdni drogi powiatowej o szerokości 6,00 m

b) budowa chodnika o szerokości 2,00 m

c) budowa utwardzonego pobocza o szerokości 2,00m

d) budowa skarp nasypów i wykopów drogowych

e) rozbudowa skrzyżowań dróg gminnych z powiatową

f) przebudowa, rozbudowa i budowa zjazdów

g) budowa i przebudowa elementów odwodnienia powierzchniowego

h) budowa odwodnienia

i) demontaż i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

j) przebudowa części ogrodzeń

W ramach odcinka od km 6+744,05 do km 7+595,99 wykonano przebudowę sieci teletechnicznej. W ramach odcinka od km 3+682,70 do km 4+671,85 wykonano przebudowę i zabezpieczenie sieci teletechnicznej i zabezpieczenie sieci gazowej.

Wartość projektu: 3 952 467,74 zł

Wartość dofinansowania z UE: 2 964 350,78 zł (współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020)

Okres realizacji:

Rozpoczęcie projektu: 05-06-2018

Rzeczowe i finansowe zakończenie realizacji projektu: 11-10-2019

Wartość inwestycji: 5 484 887,39 zł

Generalnym Wykonawcą robót budowlanych była firma Konsorcju, Podhalańskie Drogi sp. z o.o oraz partner Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A