Powiat zdobył rządowe pieniądze na rozbudowę drogi powiatowej nr 1642K Groń – Trybsz -Niedzica oraz drogi powiatowej nr 1664K Harkabuz – Piekielnik

Czytaj więcej o: Powiat zdobył rządowe pieniądze na rozbudowę drogi powiatowej nr 1642K Groń – Trybsz -Niedzica oraz drogi powiatowej nr 1664K Harkabuz – Piekielnik

W ramach realizacji zadania pn.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nowotarskiego” dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planowane do wykonania są roboty budowlane w ciągu drogi powiatowej nr 1642K w miejscowości Łapsze Niżne i 1664K w miejscowości Podszkle, które obejmować będą w szczególności:

Czytaj więcej „Powiat zdobył rządowe pieniądze na rozbudowę drogi powiatowej nr 1642K Groń – Trybsz -Niedzica oraz drogi powiatowej nr 1664K Harkabuz – Piekielnik”

Powiat zdobył rządowe pieniądze na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa

Czytaj więcej o: Powiat zdobył rządowe pieniądze na rozbudowę drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa

W ramach realizacji zadania pn.: Rozbudowa, modernizacja, likwidacja skutków powodzi na  drodze powiatowej nr  1637K stanowiącej strategiczny ciąg komunikacyjny dla regionu Pienin dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planowane do wykonania są roboty budowlane w ciągu drogi powiatowej nr 1637K  które obejmować będą w szczególności:

1. w granicach administracyjnych Gminy Nowy Targ:

– wymianę podbudowy i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej wraz z regeneracją nawierzchni bitumicznych siatkami,

– wykonanie poboczy,

– wykonanie odwodnienia powierzchniowego i remont ścieku,

– wykonanie zabezpieczeń korpusu drogi koszami,

– wykonanie barier ochronnych stalowych.

2. w granicach administracyjnych Gminy Ochotnica Dolna:

– rozbudowę jezdni,

– budowa chodników, poboczy i innych części drogi wraz z umocnieniami korpusu: rowów i skarp oraz robotami towarzyszącymi, w tym niezbędną przebudową zjazdów i potencjalnie kolidujących z robotami urządzeniami infrastruktury technicznej i urządzeniami budowlanymi  niezwiązanymi z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ,

– budowa kanalizacji deszczowej,

– przebudowa przepustów,

– przebudowę sieci teletechnicznej,

– przebudowę sieci nn,

– budowę oświetlenia ulicznego,

– budowę kanału technologicznego,

– wykonanie elementów bezpieczeństwa : poręczy ochronnych sztywnych, barier ochronnych stalowych, barieroporęczy ochronnych stalowych,

– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

dofinansowanie Polski Ład

Obszar inwestycyjny: budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej  (priorytet 1)
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to rok 2024.

Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to ok. 15 mln zł.

Rozbudowa drogi powiatowej 1655K Rogoźnik–Ciche km 6+305- km 6+949 w m. Ciche oraz 1651K Czarny Dunajec–Poronin  km 9+440- km 10+880  w m. Ratułów

Czytaj więcej o: Rozbudowa drogi powiatowej 1655K Rogoźnik–Ciche km 6+305- km 6+949 w m. Ciche oraz 1651K Czarny Dunajec–Poronin  km 9+440- km 10+880  w m. Ratułów

W ramach realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej 1655K Rogoźnik–Ciche km 6+305- km 6+949 w m. Ciche oraz 1651K Czarny Dunajec–Poronin  km 9+440- km 10+880  w m. Ratułów dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych planowane do wykonania są roboty budowlane polegające na:

– rozbudowie jezdni

– budowie chodnika,

– rozbudowie poboczy,

– budowie elementów odwodnienia,

– budowie i przebudowie zjazdów wraz z kolidującymi ogrodzeniami,

– przebudowie skrzyżowania,

– budowie oświetlenia ulicznego,

– roboty towarzyszące związane z przebudową kolidujących sieci.

Obszar inwestycyjny: budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej  (priorytet 1)

Przewidywany okres  realizacji inwestycji : 2022-2023 (do 12 miesięcy)

Szacunkowy koszt realizacji inwestycji: ok. 5,5 mln zł

Do góry