Aukcja (ustna licytacja) na sprzedaż materiałów stalowych (dwuteowników)

OGŁOSZENIE O AUKCJI

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (Sprzedający) ogłasza aukcję (ustną licytację) na sprzedaż materiałów stalowych będących własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu

Treść Ogłoszenia aukcji materiałów stalowych (licytacji ustnej) – pismo z dnia 20 października 2020 r. znak: PZD-ZP.235.2.2020 znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin rozpoczęcia aukcji:

         27 października 2020 r.,  godz. 10:00

Miejsce aukcji:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (sala konferencyjna)

34 – 400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium, pod rygorem niedopuszczenia do aukcji. Wadium należy wnieść wyłącznie w formie pieniądza w polskiej walucie (PLN).

Wadium należy wnieść do dnia 26 października 2020 r. Przy czym za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania (data i godzina) na rachunku Sprzedającego.

Opublikowała w dniu 20 października 2020 r. Anna Michałczak

INFORMACJA O WYNIKU Z PRZEPROWADZONEJ AUKCJI MATERIAŁÓW STALOWYCH (LICYTACJI USTNEJ)

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacja o wyniku z przeprowadzonej aukcji materiałów stalowych (licytacji ustnej)

Treść Informacji o wyniku z przeprowadzonej aukcji materiałów stalowych (licytacji ustnej) znajduje się poniżej, w załącznikach

Dodała w dniu 30 października 2020 r. Anna Michałczak

Załączniki