Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III

Powiększ obrazLogo interreg

Powiat Nowotarski w ramach realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III” wykona rozbudowę drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne w miejscowości Krośnica w kilometrażu 0+415 – 1+695 (Gmina Krościenko n/D), o długości ok 1,2 km.

,,Program Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 ” nr Projektu : PLSK.02.01.00-12-0201/19

Tytuł projektu: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

Umowa o dofinansowanie: PLSK.02.01.00-12-0201/19-00 z dnia 19.06.2020 – zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego nr 53/2019 z dnia 10.12.2019 r.

Partnerami Projektu są:
Partner Wiodący / Vedúci Partner – Powiat Nowotarski / Okres Nowy Targ – https://www.nowotarski.pl/ , www.pzd.nowotarski.pl
Partner Projektu 1/ Projektový partner 1 – Preszowski Kraj Samorządowy / Prešovský samosprávny kraj – www.sucpsk.sk
Partner Projektu 2/ Projektový partner 2 – Województwo Małopolskie / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie / Malopoľské Vojvodstvo / Správa Vojvodských Ciest v Krakove -zdw.krakow.pl

Wartość projektu / Suma projektu: 2 735 184,41 €

Wartość dofinansowania: 2 131 328,42 € (85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 507 445,27 €:

PW- Powiat Nowotarski – 805 132,29 €
P1- Preszowski Kraj Samorządowy – 819 960,00 €
P2- Województwo Małopolskie/ ZDW – 882 352,94 €

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przez Partnera Wiodącego:
Powiat Nowotarski w ramach realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”  wykona rozbudowę drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne w miejscowości Krośnica i Hałuszowa w kilometrażu 0+415 -3+400 z wyłączeniem jezdni na odcinku w km 1+802 do 2+302 (Gmina Krościenko n/D i Czorsztyn), na odcinku o łącznej długości 2+488 km. Roboty budowlane obejmować będą wykonanie modernizacji nawierzchni i poszerzenie jezdni do 6 m , wykonanie chodnika o szerokości 2 m, wykonanie elementów drogi (rowy, odwodnienie drogi, kanalizacja deszczowa, pobocza, zatoki autobusowe oraz budowa przepustów) oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Do w/w robót budowlanych zlecony zostanie na podstawie postępowania przetargowego nadzór inwestorski. Modernizowane odcinki dróg po obu stronach granicy posiadają porównywalne parametry techniczne i mogą być wykorzystywane przez podobne kategorie pojazdów.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przez Partnera Projektu 1:
Po stronie słowackiej zaplanowano modernizację nawierzchnię w ciągu drogi II / 543 Hniezdne – Spiska Stara Wieś na odcinku pomiędzy obszarami gmin Hniezdne – Kamienka w kilometrażu 0,000 – 3,686. Całkowita długość odcinka wynosi ok. 3,6 km. Celem przebudowy jest poprawa niezadowalającego stanu konstrukcji technicznej drogi i systemu odwadniania dróg oraz przedłużenie żywotności danych obiektów budowlanych. Wspomniane cele przebudowy zostaną osiągnięte poprzez wymianę ścieralnej warstwy asfaltu, dostosowanie szerokości drogi do kategorii C7,5/50 i poprawę widoczności na drodze. Przebudowa obejmuje również renowację i dostosowanie urządzeń odwadniających poprzez oczyszczenie rowów, utworzenie urządzeń spowalniających prędkość wody w miejscach o dużych wzdłużnych nachyleniach rowów.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przez Partnera Projektu 2:
Po stronie Województwa małopolskiego zaplanowano remont drogi wojewódzkiej nr 969 Nowy Targ- Stary Sącz odc. 080 w miejscowości Krośnica i Grywałd (gmina Krościenko n/D) w kilometrażu 0+800 – 2+900 . Droga została zaprojektowana do parametrów drogi klasy G (droga główna) o nośności 115 kN/oś, na odcinku o długości 2,10 km. Modernizacja polegać będzie na wymianie nawierzchni bitumicznej wraz z warstwami podbudowy, remontu istniejących zatok autobusowych oraz wzmocnieniu krawędzi jezdni. W granicach pasa drogowego zostanie przeprowadzony remont dróg gminnych oraz zjazdów do posesji, zainstalowane zostaną nowe bariery drogowe. Prace obejmują również czyszczenie przydrożnych rowów, polegające na odmuleniu dna rowów. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane z zastosowaniem najlepszej dostępnej technologii oraz jak najmniej uciążliwej dla otaczającego środowiska.

Cel główny projektu:
Celem głównym projektu jest poprawa stanu komunikacji, transgranicznej mobilności oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego na polsko-słowackim obszarze transgranicznym, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru transgranicznego w celu połączenia z siecią TEN-T po stronie słowackiej z autostradą D1, zaś po stornie polskiej z drogą krajową nr 7, co przyczyni się do wzmocnienia współpracy transgranicznej. Główny cel projektu jest zgodny z Osią Priorytetową 2. Zrównoważony transport transgraniczny.

Okres realizacji Projektu:
Rozpoczęcie Projektu: 01.01.2020
Zakończenie Projektu: 31.12.2021

Logo inwestycji