Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III

Powiększ obrazLogo interreg

Powiat Nowotarski w ramach realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III” wykona rozbudowę drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne w miejscowości Krośnica w kilometrażu 0+415 – 1+695 (Gmina Krościenko n/D), o długości ok 1,2 km.

,,Program Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 ” nr Projektu : PLSK.02.01.00-12-0201/19

Tytuł projektu: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III”

Umowa o dofinansowanie: PLSK.02.01.00-12-0201/19-00 z dnia 19.06.2020 – zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego nr 53/2019 z dnia 10.12.2019 r.

Partnerami Projektu są:
Partner Wiodący / Vedúci Partner – Powiat Nowotarski / Okres Nowy Targ – https://www.nowotarski.pl/ , www.pzd.nowotarski.pl
Partner Projektu 1/ Projektový partner 1 – Preszowski Kraj Samorządowy / Prešovský samosprávny kraj – www.sucpsk.sk
Partner Projektu 2/ Projektový partner 2 – Województwo Małopolskie / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie / Malopoľské Vojvodstvo / Správa Vojvodských Ciest v Krakove -zdw.krakow.pl

Wartość projektu / Suma projektu: 3 629 650,09 €

Wartość dofinansowania: 2 131 328,42 € (85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Wartość kosztów kwalifikowanych: 2 507 445,23 €:

PW- Powiat Nowotarski – 805 132,29 €
P1- Preszowski Kraj Samorządowy – 819 960,00 €
P2- Województwo Małopolskie/ ZDW – 882 352,94 €

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przez Partnera Wiodącego:
Powiat Nowotarski w ramach realizacji inwestycji pn.: „Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap III” wykona rozbudowę drogi powiatowej nr 1638K Krośnica – Sromowce Niżne w miejscowości Krośnica w kilometrażu 0+415 – 1+695 (Gmina Krościenko n/D), o długości ok 1,2 km. Roboty budowlane obejmować będą modernizację nawierzchni i poszerzenie jezdni do szerokości 6 m, wykonanie chodnika o szerokości 2 m, wykonanie elementów drogi (pobocza, zatoki autobusowej, rowów, kanalizacji deszczowej oraz przepustów), wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przez Partnera Projektu 1:
Po stronie słowackiej zaplanowano modernizację nawierzchnię w ciągu drogi II / 543 Hniezdne – Spiska Stara Wieś na odcinku pomiędzy obszarami gmin Hniezdne – Kamienka w kilometrażu 0,000 – 3,686. Całkowita długość odcinka wynosi ok. 3,6 km. Celem przebudowy jest poprawa niezadowalającego stanu konstrukcji technicznej drogi i systemu odwadniania dróg oraz przedłużenie żywotności danych obiektów budowlanych. Wspomniane cele przebudowy zostaną osiągnięte poprzez wymianę ścieralnej warstwy asfaltu, dostosowanie szerokości drogi do kategorii C7,5/50 i poprawę widoczności na drodze. Przebudowa obejmuje również renowację i dostosowanie urządzeń odwadniających poprzez oczyszczenie rowów, utworzenie urządzeń spowalniających prędkość wody w miejscach o dużych wzdłużnych nachyleniach rowów.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji przez Partnera Projektu 2:
Po stronie Województwa małopolskiego zaplanowano modernizację drogi 969 Nowy Targ- Stary Sącz na odcinku o długości ok. 1,52 km w miejscowości Krośnica w kilometrażu 1+380 – 2+900 (Gmina Krościenko n/D). Prace polegać będzie na wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni, frezowaniu istniejącej nawierzchni, wzmocnieniu krawędzi jezdni, wykonaniu warstw podbudowy jezdni oraz warstwy ścieralnej, czyszczeniu rowów przydrożnych, a także remoncie zatok autobusowych. Roboty prowadzone będą wyłącznie w granicy pasa drogi wojewódzkiej. W granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej zostanie przeprowadzony remont dróg gminnych oraz zjazdów do posesji, demontaż starych barier drogowych.

Cel główny projektu:
Celem głównym projektu jest poprawa stanu komunikacji, transgranicznej mobilności oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego na polsko-słowackim obszarze transgranicznym, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru transgranicznego w celu połączenia z siecią TEN-T po stronie słowackiej z autostradą D1, zaś po stornie polskiej z drogą krajową nr 7, co przyczyni się do wzmocnienia współpracy transgranicznej. Główny cel projektu jest zgodny z Osią Priorytetową 2. Zrównoważony transport transgraniczny.

Okres realizacji Projektu:
Rozpoczęcie Projektu: 01.01.2020
Zakończenie Projektu: 31.12.2021

Logo inwestycji