Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II

Powiększ obrazDroga powiatowa 1636K Krościenko - Szczawnica po przebudowie

Partnerzy projektu:
Partner Wiodący / Vedúci Partner – Preszowski Kraj Samorządowy – http://www.sucpsk.sk/
Partner Projektu 1/ Projektový partner 1 – Powiat Nowotarski /Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu- https://www.nowotarski.pl/
Partner Projektu 2/ Projektový partner 2 – Województwo Małopolskie / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – zdw.krakow.p

Opis projektu:

Zakres rzeczowy – Preszowski Kraj Samorządowy

Preszowski Kraj Samorządowy wykonał modernizację dróg II/542 Slovenská Ves – Spišská Stará Ves oraz II/543 Haligovce – Spišská Stará Ves o łącznej długości 21,852 km w kategorii C 7,5/50, które zbiegają się przed przejściem granicznym Lysá nad Dunajcom i prowadzą do Polski. W ramach inwestycji wykonano odwodnienia drogi, wykonano remont obiektu mostowego 543-016 i przepustów. Została także wykonana
stabilizacja drogi II/543 za pomocą ściany stabilizującej z zastosowaniem mikropali. W związku ze zmodernizowaniem przedmiotowej drogi poprawiła się jakość oraz bezpieczeństwo drogi poprzez zamontowanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego, słupków kierunkowych, barierek i elementów bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w miejscowości Červený Kláštor.

Zakres rzeczowy – Powiat Nowotarski /Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

Powiat Nowotarski w ramach realizacji inwestycji wykonał rozbudowę drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica w miejscowościach Szczawnica oraz Krościenko n/Dunajcem o łącznej długości 3,030 km. Roboty budowlane obejmowały modernizację nawierzchni i poszerzenie jezdni do szerokości 7 m, wykonanie chodnika o szerokości 2 m i ścieżki rowerowej o szerokości 2,5-3 m, remont obiektu mostowego, wykonano modernizację elementów drogi (pobocza, zatoki autobusowe, miejsca postojowe, rowy, pobocza, przepusty, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne), wykonane zostało urządzenie ochrony zwierząt (przepusty umożliwiające migrację płazów oraz bariery ochronno – naprowadzające)
oraz zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu (bariery segmentowe, bariery łańcuchowe oraz słupki blokujące).

Zakres rzeczowy – Województwo Małopolskie / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Województwa Małopolskiego w ramach inwestycji wykonał przebudowę drogi wojewódzkiej nr 969 o łącznej długości 0,999 km. Przebudowa drogi polegała na wymianie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, remoncie cząstkowym chodników, kanalizacji deszczowej, urządzeń obcych, rowów przydrożnych, wymienione zostały krawężniki oraz nawierzchnia chodników a istniejące rowy odmulone i wyprofilowane. Remont urządzeń obcych zlokalizowanych w chodniku i jezdni polegał na regulacji wysokościowej i wymianie uszkodzonych elementów. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji zostały wykonane z zastosowaniem najlepszej dostępnej technologii oraz jak najmniej uciążliwej dla otaczającego środowiska. Projekt zakładał modernizację po stronie słowackiej dróg II/542, II/543, które łączą się z przejściem granicznym Niedzica-Lysá nad Dunajcom. Po stronie polskiej zaplanowana była modernizacja odcinków drogi wojewódzkiej nr 969 w miejscowości Krościenko nad Dunajcem oraz drogi powiatowej 1636K Krościenko – Szczawnica w miejscowości Krościenko nad Dunajcem oraz Szczawnica. Wszystkie odcinki dróg za pośrednictwem drogi wojewódzkiej nr 969 łączą się z drogą krajową nr 49 co umożliwia im połączenie z korytarzem sieci TEN-T.

Główny cel projektu:

Poprawa stanu komunikacji, mobilności transgranicznej oraz bezpieczeństwa komunikacyjnego na pograniczu polsko-słowackim, łącznie z ułatwieniem dostępu do obszaru transgranicznego w celu połączenia z siecią TEN-T, po stronie słowackiej z autostradą D1, zaś po stronie polskiej z drogami krajowymi nr 7 i 49. Główny cel projektu jest zgodny z Osią Priorytetową 2. Zrównoważony transport.


Partner Projektu – Powiat Nowotarski /Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu – zakończył realizację projektu. Planowany wskaźnik produktu został zrealizowany w 100%: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg – 3,030 km.

Wartość projektu: 5 484 095,95 €

Wartość dofinansowania: 4 642 074,40 € (85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Umowa o dofinansowanie: Umowa o dofinansowanie nr PLSK.02.01.00-SK-0091/17. Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego nr 56/2017 z dnia 12 października 2017r., w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

rozpoczęcie – 01.11.2017 r.
zakończenie – 31.10.2020 r