Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zarządzie Dróg w Dziale Finansowo-Księgowo-Administracyjnym

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W NOWYM TARGU (PZD)
z siedzibą pod adresem: 34-400 NOWY TARG, UL. SZPITALNA 14

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W DZIALE FINANSOWO-KSIĘGOWO-ADMINISTRACYJNYM

STANOWISKO: stanowisko ds. KSIĘGOWOŚCI (PODINSPEKTOR)

  1. Liczba etatów, wymiar czasu pracy: jeden etat w pełnym wymiarze czasu pracy
  2. Miejsce wykonywania pracy: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
  3. Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.530),
2) wykształcenie wyższe,
3) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w jednostce administracji publicznej.

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

4. Pozostałe wymagania niezbędne:

1) znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Prawo zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego,

2) znajomość programów pakietu MS Office,

3) odpowiedzialność, obowiązkowość i umiejętność pracy w zespole,

4) gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, ewentualnego testu i analizy dokumentów sprawdzających spełnianie powyższych wymagań.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1) dekretowanie i księgowanie dokumentów finansowo-księgowych,

2) prowadzenie ewidencji księgowej dochodów budżetowych:

– sporządzanie sprawozdań,

– prowadzenie rejestru umów, decyzji administracyjnych,

– prowadzenie windykacji należności,

– monitorowanie spłaty należności,

– przygotowywanie wezwań do zapłaty,

– sporządzanie przelewów bankowych,

3) obsługa kasowa,

4) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, rozliczanie inwentaryzacji,

5) prowadzenie ewidencji ilościowo-jakościowej magazynu,

6) wykonywanie innych czynności zleconych przez Pracodawcę, które wynikają z zajmowanego stanowiska.

6. Warunki pracy:

1) wymiar czasu pracy – pełen etat na podstawie umowy o pracę,

2) praca biurowa (40 godz. tygodniowo: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30),

3) uciążliwość fizyczna oraz ryzyko zawodowe wynikające z następujących zagrożeń: porażenie prądem elektrycznym, obciążenie układu mięśniowo-ruchowego, obsługa komputera, stres,

4) wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Regulaminem wynagradzania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.

7. Wyposażenie stanowiska pracy:

1) sprzęt informatyczny – samodzielne stanowisko komputerowe z oprogramowaniem biurowym, pocztą elektroniczną,

2) środki łączności: telefon stacjonarny,

3) inne urządzenia: dostęp do kserokopiarki, skanera, niszczarki itp.

8. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

9. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania pod ogłoszeniem),

4) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

5) oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, tj.:

  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności.

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk do pobrania pod ogłoszeniem),

7) kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie,

8) kserokopie lub odpisy dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe i kwalifikacje,

9) kandydat, który zamierza skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnianiu niepełnosprawnych, jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1-6 powinny zostać podpisane przez kandydata.

10. Pozostałe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zapieczętowanej kopercie w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu – 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 lub przesłać pocztą pod ten sam adres (decyduje data wpływu przesyłki do Powiatowego Zarządu Dróg), w terminie do dnia 6 maja 2022 r. Koperta musi zawierać opis: „Nabór na stanowisko podinspektora w Dziale Finansowo-Księgowo-Administracyjnym”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.

Aplikacje nie będą rozpatrywane, jeśli wpłyną po wyżej wymienionym terminie bądź będą niekompletne pod względem wymaganych dokumentów określonych niniejszym ogłoszeniem.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.nowotarski.pl oraz na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu www.pzd.nowotarski.pl. Ponadto wszelkie informacje dotyczące naboru będą umieszczane na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej 14.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych oraz ewentualnego testu kandydaci spełniający wymagania formalne będą informowani drogą elektroniczną bądź telefonicznie (na podany adres e-mail lub nr tel.).

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Nowy Targu zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci będą mogli osobiście odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone przez Powiatowy Zarząd Dróg.

Nowy Targ, 21.04.2022 r.

Załączniki