Przebudowa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka – Przywarówka w km od 7+680 do km 8+800 w miejscowości Lipnica Wielka

Powiększ obraz

Powiat Nowotarski podpisał umowę o przyznaniu pomocy w ramach złożonego wniosku na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1676K Lipnica Wielka – Przywarówka w km od 7+680 do km 8+800 w miejscowości Lipnica Wielka” na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Powiat Nowotarski otrzymał dofinansowanie w kwocie: 2 452 450,00 zł.  Przewidywana całkowita wartość zadania: 4 903 129,91 zł.

Planowany termin zakończenia zadania: wrzesień 2024r.

Zakres robót obejmuje w szczególności:

1) wykonanie prawostronnego krawężnika betonowego,

2) wykonanie prawostronnego obrzeża betonowego,

3) wykonanie nawierzchni utwardzenia,

4) wykonanie poszerzenia nawierzchni jezdni do normatywnych warunków technicznych,

5) wykonanie nakładki bitumicznej nawierzchni jezdni,

6) przebudowa zatoki autobusowej wraz z peronem,

7) dostosowanie zjazdów do normatywnych,

8) wykonanie systemu odwodnienia

9) budowa kanału technologicznego,

10) przebudowa napowietrznej sieci teletechnicznej,

11) budowa oświetlenia ulicznego,

12) wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu,

13) regulacja wysokościowa istniejącej infrastruktury technicznej,

14) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

15) rekultywację terenu