OGŁOSZENIE O AUKCJI (USTNEJ LICYTACJI) NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O MASIE DO 3,5 T

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (Sprzedający) ogłasza aukcję (ustną licytację) na sprzedaż samochodu ciężarowego o masie do 3,5 t będącego własnością Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu.

Treść Ogłoszenia aukcji samochodu ciężarowego o masie do 3,5 t (licytacji ustnej) – pismo z dnia 21 lipca 2022 r. znak: PZD-ZP.235.2.2022 znajduje się poniżej, w załącznikach

Termin rozpoczęcia aukcji:
28 lipca 2022 r., godz. 10:00

Miejsce aukcji:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu (sala konferencyjna)
34 – 400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wniesienie wadium, pod rygorem niedopuszczenia do aukcji. Wadium należy wnieść wyłącznie w formie pieniądza w polskiej walucie (PLN).

Wadium należy wnieść do dnia 27 lipca 2022 r. Przy czym za termin wniesienia wadium przyjmuje się termin uznania (data i godzina) na rachunku Sprzedającego.

INFORMACJA

O WYNIKU Z PRZEPROWADZONEJ AUKCJI SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O MASIE DO 3,5 T (LICYTACJI USTNEJ )

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu udostępnia informacja o wyniku z przeprowadzonej aukcji materiałów stalowych (licytacji ustnej)

 Treść Informacji o wyniku z przeprowadzonej aukcji samochodu  ciężarowego o masie do 3,5 t  znajduje się poniżej, w załącznikach.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO (ZŁOMU)

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU PISEMNYM NA SPRZEDAŻ ZUŻYTYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO (ZŁOMU)

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż wszystkich, za wyjątkiem dźwigarów stalowych, elementów pochodzących z rozbiórki obiektu mostowego położonego w miejscowości Trybsz w ciągu drogi powiatowej nr 1642K Groń – Trybsz – Niedzica w km 2+093, w szacowanej ilości około 254 Mg.

Treść ogłoszenia o przetargu pisemnym z dnia 21 marca 2022 r. znak: PZD-ZP.235.1.2022 znajduje się poniżej w załącznikach

Termin składania ofert:

         do dnia 25 marca 2022 r. do godz. 11:00

Miejsce składania ofert:

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zbycie stalowych elementów, za wyjątkiem dźwigarów,  pochodzących z rozbiórki obiektu mostowego położonego w miejscowości Trybsz w ciągu drogi powiatowej nr 1642K Groń – Trybsz – Niedzica w km 2+093

Treść Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30 marca 2022 r. znak PZD-ZP.235.1.2022  znajduje się poniżej, w załącznikach

ZAWIADOMIENIE

O ZAWARCIU UMOWY

Sprzedający informuje, że w dniu 30 marca 2022 r. zawarł umowę na zbycie stalowych elementów, za wyjątkiem dźwigarów, pochodzących z rozbiórki obiektu mostowego położonego w miejscowości Trybsz w ciągu drogi powiatowej nr 1642K Groń – Trybsz – Niedzica w km 2+093, z Oferentem który złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu pisemnym, za cenę podaną w ofercie

Załączniki

Do góry